Modlitby  12. týden 22. – 28. března 2021

texty pro neděli 28. března 2021 – 6. neděle postní – Květná

První čtení: Izajáš 45, 21-25

„Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřísáhne: ›Jenom v Hospodinu – řekne o mně – je spravedlnost i moc. ‹“ Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. U Hospodina nalezne spravedlnost a jím se bude chlubit všechno potomstvo Izraele.

Hospodine, jen v tobě je skutečná spravedlnost a moc, světští vladaři a modly jsou pouze stínem.

Poklekáme před tebou se všemi národy, v naději spásy držet se tě chceme.

Prosíme za současný svět, ať stále přibývá svědků tvé jedinečné lásky a tmy mezi lidmi nechť ubývá.

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby  12. týden 22. – 28. března 2021“

Modlitby 11. týden 15. – 21. března 2021

texty pro neděli 21. března 2021 – 5. neděle postní

 První čtení: Jeremjáš 31, 31-33

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

Hospodine, ve slitování byl jsi vždy věrný svému lidu, i přes jeho mnohou nevěru.

Pro slitování dáváš nám i smlouvu novou, do nitra, do srdce vtéká nám Kristova krev.

Děkujeme, velebíme tvou náklonost, lásku, co se nám dává, vzhlížíme k tobě s vděčností.

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 11. týden 15. – 21. března 2021“

Modlitby 10. týden 8. – 14. března 2021

První čtení: Numeri 21, 4-9

Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už protiví.“ I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil.“ Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.“ Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

Pane, často nyní žehráme, jsme umořeni tíživostí času a zapomínáme, že může být i mnohem hůř.

Díky víře víme, že máme být vyzbrojeni trpělivostí, důvěrou a vzhlížet ke Kristu.

Děkujeme, že naše smrtelné zranění je v Kristu překonáno, děkujeme, že Ježíše vidíme před sebou i dnes. Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 10. týden 8. – 14. března 2021“

Modlitby 9. týden 1. – 7. března 2021

texty pro neděli 7. března 2021 – 3. neděle postní

 První čtení: Exodus 20, 1-6 (+7-17 )

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

Hospodine, mít jiného Boha mimo tebe bylo vždy pokušením velikým.

Nevidět tvou lásku, klanět se jen božstvům světa, hodnotám pomíjivým – bývá mnohem snazší.

Děkujeme, že se k nám stále skláníš a čekáš na odpověď v naší svobodě a lásce. Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 9. týden 1. – 7. března 2021“

Modlitby  8. týden 22. – 28. února 2021

exty pro neděli 28. února 2021 – 2. neděle postní

 

 První čtení (varianta I): Genesis 17, 1-7(+15-16 )

Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím.“ Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: „Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu.

Otče, víra je vždy spjata s nadějí, a to i tam, kde je vše zdánlivě marné.

Tvé požehnání jde za horizont života, vše je dočasné, ale tvá smlouva je platná navěky.

Prosíme o tvé povzbuzení pro ty, kdo upadají do beznaděje těchto dnů, ať víra pro ně je cestou.

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby  8. týden 22. – 28. února 2021“

Modlitby 7. týden 15. – 21. února 2021

texty pro neděli 21. února 2021 – 1. neděle postní

 První čtení: Genesis 9, 12-17 (+8-11)

Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.“

Bože, v mrazivě zimních dnech na obloze duhu nehledáme, ve svém srdci však znamení milosti hledáme vždy.

Naše malověrná otupělost tebe stále hledá.

Děkujeme, že se k nám skláníš a prosíme za ty, kteří prožívají tento čas ve velkých obavách, kéž je podepře tvůj pokoj a mír. Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 7. týden 15. – 21. února 2021“

Modlitby 6. týden 8. – 14. února 2021

texty pro neděli 14. února 2021 – Poslední neděle po Zjevení – Proměnění Páně

 První čtení: 2. Královská 2, 7-12 (+1-6)

Padesát mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim vpovzdálí; a oni oba stáli u Jordánu. Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. A stalo se, jak přešli, že Elijáš řekl Elíšovi: „Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat.“ Elíša řekl: „Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!“ Elijáš mu řekl: „Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se.“ Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl: „Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!“ A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy.

Chceš i po nás, Pane, díl vytrvalosti, abychom neopouštěli svědectví, k němuž jsi nás povolal.

Chceš, abychom věděli, že jsme nositeli dědictví těch, kteří zde sloužili před námi.

Prosíme, dávej i nám sílu, jako jsi ji dával všem svým dobrým svědkům, prosíme o tvého Ducha.

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 6. týden 8. – 14. února 2021“

Modlitby 5. týden 1. – 7. února 2021

texty pro neděli 7. února 2021 – 5. neděle po Zjevení

 První čtení: Izajáš 40, 27-31 (+21-26)

Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Hospodine, Pane a Králi, náš jediný, tvoji svrchovanost vystihnout člověku nelze.

Tvé myšlení a rozumnost spočívá v jiných měřítkách, než jsou ty naše.

Prosíme, zbavuj nás veškeré únavy a malátnosti, posiluj i nás v současném zajetí krize těchto dnů.

 Amen  Pokračovat ve čtení „Modlitby 5. týden 1. – 7. února 2021“

Modlitby 4. týden 25. – 31. ledna 2021

texty pro neděli 31. ledna 2021 – 4. neděle po Zjevení

 První čtení: Deuteronomium 18, 15-20

Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat, zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: „Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel.“ Hospodin mi řekl: „Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře.“

 

Děkujeme, Pane, že svému lidu stále ukazuješ cestu pravdy a že povoláváš své svědky.

Mnozí lidé se však samozvaně pasují, do role proroků, nárokují si respekt a podřízenost.

Prosíme, Pane, umožni nám včas odhalit síť polopravd, fake news, lží a podvodů, spravuj  nás pravdou a láskou.                                              

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden 25. – 31. ledna 2021“