Modlitby 26. týden, 25. června – 1. července 2018

neděle 1. července 2018 – 13. neděle v mezidobí

 První čtení: Pláč 3, 24-33

„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Dobré je muži, jestliže nosil jho už ve svém mládí. Ať usedne osamocen a ztichne, když je na něho vložil. Ať položí do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá. Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije, a potupou se sytí. Neboť Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí.

            Hospodine, Ty jsi můj podíl země, ve které žiji. I život sám, je dar od Tebe.

Jen u Tebe je plnost útěchy a povzbuzení pro život mé všemožné reptání naděje překrývá.

Prosím, ať mnohá nespokojenost mění se v hledání Tvé vůle. Prosím za sebe i za lid své země.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 26. týden, 25. června – 1. července 2018“

Pozvání na Pouť pro pravdu s MJH

Husův svátek oslavíme letos již sedmou Poutí pro pravdu s Mistrem Janem.
Pouť zahájíme pobožností v 9.30 ráno v pátek 6. července v Husově sboru a postupně projdeme několika zastaveními (náměstí u morového sloupu, u gymnázia, na konci Hvězdecké, na Jiráskově cestě a v Křinicích, kde se občerstvíme v Americe, dále pak u Hubertovy kapličky pod Stěnami a u vyústění cesty k silnici vedoucí z Pasů). Připomeneme si nejen historii vážící se k Husově postavě, ale zejména výzvy z jeho odkazu zasahující naši současnost. Pouť trvá zpravidla do 15 hodin, kdy se účastníci rozjedou domů ze zastávky u jetřichovské křižovatky.
Zveme ekumenickou i širší veřejnost.

 

 

Modlitby 25. týden, 18. – 24. června 2018

neděle 24. června 2018 – 12. neděle v mezidobí – narození Jana Křtitele

První čtení: Jób 38, 1-11

Jóbovi odpověděl ze smrště Hospodin slovy: „Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země, když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak, když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl: „Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!“

            Hospodine, lidská spravedlnost je slepá, jen Ty rozřešíš lidské spory, jen Tvá ústa přinášejí osvobozující rozsudek.

            Stojíš za tímto světem a namísto chaosu nabízíš jistotu a řád.

            Prosíme, dej, ať nechceme tolik stavět na své „moudrosti a soudech“, ať nás dar bázně znovu překrývá jak dobré vlnobití.  

Pokračovat ve čtení „Modlitby 25. týden, 18. – 24. června 2018“

Modlitby 24. týden, 11. – 17. června 2018

neděle 17. června 2018 – 11. neděle v mezidobí

 První čtení: Ezechiel 17, 22-24

Toto praví Panovník Hospodin: „Já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru a zasadím ji, z vršku jeho koruny utrhnu snítku a zasadím na vysoko čnící hoře. Zasadím ji na vyvýšené hoře izraelské a vyžene větve, ponese plody a stane se nádherným cedrem. Pod ním bude bydlit všechno ptactvo, všechno, co má křídla, bude bydlit ve stínu jeho větvoví. Všechny stromy pole poznají, že já Hospodin jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký; nechal jsem uschnout strom zelený a dal vypučet stromu suchému. Já Hospodin jsem promluvil a také to učiním.“

            Kriste, Ty jsi zaslíbený potomek krále Davida, neseš v sobě trvalost a věčnost.

U Tebe můžeme nalézt bezpečí, úkryt a spásu.

Prosíme za naši společnost a nynější „vládce“. Prosíme, aby nehledali svou slávu a opájení mocí. Aby jejich dočasnost přinášela dobré plody služby.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 24. týden, 11. – 17. června 2018“

Modlitby 23. týden, 4. – 10. června 2018

neděle 10. června 2018 – 10. neděle v mezidobí 

První čtení: Genesis 3, 8-15

Uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“ I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

            Kriste, mezi Tebou a zlem je propast nepřátelství, Tvé vítězství však milost přináší.

            Člověk nemusí se před Hospodinem schovávat v nahotě strachu.

            Prosím, promlouvej i ke mně, ať se příliš nevymlouvám na druhé a smíření v Tobě nacházím.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 23. týden, 4. – 10. června 2018“

Modlitby 22. týden, 28. května – 3. června 2018

neděle 3. června 2018 – 9. neděle v mezidobí

 První čtení: Deuteronomium 5, 12-15

Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.

            Den odpočinku nás vede, Hospodine, abychom byli stále vděčni za Tvou milost.

Tvé milosrdenství, Hospodine, zavazuje i nás k milosrdenství vůči lidem a všemu stvoření.

            Prosíme, veď nás pevnou rukou a ukazuj cestu života, ať milosrdenství je naší přirozeností.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 22. týden, 28. května – 3. června 2018“

Pozdrav k noci kostelů 2018

Vážení poutníci,

život každého z nás je jiný, ale obecně se dá vyjádřit obrazem putování, jenž přináší pestrost, proměnu míst a časů. Pravda, povětšinou býváme doma, v práci a v dalších místech, které známe důvěrně, ale život je natolik proměnlivý, že o žádnou „konstantu“ se opírat nikdy dlouze nemůžeme. Kostely a sbory jsou už desítky a stovky let místem, kde si lidé smějí uvědomovat a prožít, že jejich nejistá pouť má smysl a cíl. Nacházet tak duchovní rozměr a ujištění uprostřed společenství dalších poutníků.

„Noc kostelů“ se snaží otevřít před širší veřejností místa našeho možného duchovního ztišení, a to různými způsoby. Přináší svědectví, že duchovní domov lidé sice stále nosí ve svém srdci, ale jistá roztěkanost a nesoustředěnost je odvádí od podstaty života. Do temnot noci přichází světlo, aby člověk na své pouti se dokázal zastavit a vidět sám sebe i druhé. Přeji Vám všem vědomí Božího požehnání, ať už budete stát v pátek 25. května 2018 kdekoliv. Pán je s Vámi.

Pavel Pechanec biskup Královéhradecké diecéze CČSH