Modlitby 48. týden, 23. – 29. listopadu 2020

texty pro neděli 29. listopadu 2020 – I. neděle adventní

 První čtení: Izajáš 64, 1-7 (+8-9)

Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pronárody se budou před tebou chvět. Když jsi konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli, sestoupil´s, a hory se před tvou tváří potácely. Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách. Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili, na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni. Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr. Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno, kdo by procitl a pevně se tě chopil, neboť jsi před námi ukryl svou tvář a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti. Ale nyní, Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.

            Otče, vedeš nás z netečnosti, vroucí modlitba a pokání je lékem.

            Naše nepravosti nás drtí, cesty života se bez Tebe pokřivují.

            Prosíme za současný svět, za lidi, kteří ani netuší, že potřebují Tvou milost, prosíme, pomoz jim, ať se dokáží v Tobě najít.                                           Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 48. týden, 23. – 29. listopadu 2020“

Modlitby 47. týden, 16. – 22. listopadu 2020

texty pro neděli 22. listopadu 2020 – Poslední neděle po svatém Duchu – Krista Krále

První čtení z Písma: Ezechiel 34, 11-16 (+20b-24)

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit.

            Hospodine, Tvé slovo hojí a ošetřuje všechny naše rány.

Život a svět dopřává vítězství silným, ale před tebou jsou si všechny Tvé ovce rovny.

Věříme ve tvou spravedlnost a prosíme, ať stále cítíme, že nás vedeš na dobrou pastvu.

Amen Pokračovat ve čtení „Modlitby 47. týden, 16. – 22. listopadu 2020“

Lumír Čmerda – farář,sochař, ilustrátor, grafik, malíř

Osud Lumíra Čmerdy důkladně ovlivnily dějinné události druhé poloviny 20. století. Po vystudování teologické fakulty narukoval jako „pétépák“ do uhelných dolů na Karvinsku. Farářem byl jen pár let, než mu to režim zakázal, tak se stal v Ostravě výtvarníkem. A úspěšným. Jenže po srpnu 1968 ho stranické struktury vyhnaly i odsud… Více na:https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/stari-mistri-vytvarnik-lumir-cmerda.A170218_165630_serialy_skr

Za sestrou farářkou Ladou Prokůpkovou-Kocourkovou

Po dlouhé vážné nemoci ve věku 51 let odešla 2. listopadu k Pánu jeho věrná služebnice semilská farářka sestra Mgr. Lada Prokůpková Kocourková. Navenek i uvnitř krásná žena, radostná, laskavá a usměvavá, ale také statečná bojovnice, která čelila nejen vážné nemoci, ale nebála se postavit i ostříleným politikům, když šlo o prostředky na pomoc potřebným. Místem svého bydliště byla celý život spjata s Dolní Sytovou, s domečkem u Jizery, kde nejen sama

Pokračovat ve čtení „Za sestrou farářkou Ladou Prokůpkovou-Kocourkovou“

Kázání biskupa Pavla Pechance na 23. neděli po svatém Duchu

Podobenství o deseti družičkách Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘ Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Mt 25,1-13

Běda Vám a bděte

… zní nám dnes, milé sestry a milí bratři do potemnělého večera z Písma sv. – z Bible. Je neděle 8. listopadu a čtení z proroka Amose i Ježíšovo slova z evangelia podle Mt je burcující.

Naše ospalost, falešné naděje, lidská pýcha jsou tím, co má ustoupit do pozadí. Je to výzva, kterou povětšinou nechceme příliš slyšet. Nechce se nám připustit, že platí stále na mě, na Tebe výzva k bdělosti a nikdy nekončící aktivitě.

Pokračovat ve čtení „Kázání biskupa Pavla Pechance na 23. neděli po svatém Duchu“

Modlitba bratra biskupa Pavla

Otče, Tvá láska nás stále vychovává, sám dobře víš, kdy může pomoci tvrdá ruka. I naše ztišení před Tebou může pomoci uvést nás na cestu proměn a vnímat podstatu života. Prosíme, pročisťuj církev stále, ať jsme dobrým vínem i v těchto „vykloubených dnech“.